RM vallg 2020 Midtjylland

Anderschou Jan OZ3QY

Findes det ideelle EDR?

Ja, det tror jeg det gør, men det ser forskelligt ud afhængigt af hvem man spørger. Det kan vi se af de forskellige valgoplæg, som stritter i hver sin retning. Det gør holdningen hos medlemmer og potentielle medlemmer også, så spørgsmålet bliver unægtelig, hvordan forener vi disse holdninger i et brugbart fællesskab?

Mit bud er en opdeling af EDRs ydelser i en grundydelse og valgbare tillægsydelser.

Amatørradiosagen
EDR er et interessefællesskab, hvis primære formål er at varetage danske radioamatørers interesser overfor det danske samfund, myndigheder og internationalt samarbejde gennem IARU og NRAU.

Det skal EDR gøre ved at synliggøre amatørradio, som en sund og nyttig aktivitet, både gennem radioaktiviteter, markedsføring og ved at EDR er i dialog med myndigheder og organisationer.

Det er vigtigt for EDR, at have et så bredt mandat som muligt, og dette opnås kun ved et stort medlemstal. Optimalt at alle danske radioamatører er medlem af EDR, men i hvert fald så mange som overhovedet muligt.

Struktur - RM eller generalforsamling?
Jeg mener ikke strukturen er afgørende for EDR’s succes. Derfor kan vi lige så godt fortsætte med det vi har, nemlig et repræsentantskab, der i samarbejde med HB sikrer den overordnede drift af foreningen.

Basis medlemskab
Jeg mener EDR’s basisydelse skal sikre, at de grundlæggende interesser er dækket ind. Basis kontingentet skal derfor dække den nødvendige administration samt et bidrag til aktiviteter.

Hvad er en rimelig pris for det?
Jeg tænker at administrationsbidraget udgør 200 kr. og så 50 kr. til aktiviteter, altså et samlet basis kontingent på 250 kr.

Lad os se hvordan det hænger sammen med omkostningerne:

Administration
EDRs administration og omkostninger til det grundlæggende arbejde for sagen, koster stort set det samme uanset medlemstallet. Det udgør knap 450.000 kr. om året. Fordelt på de nuværende 1300 medlemmer bliver det 346 kr. pr. medlem.

Aktivitetsbidrag
EDR vil også gerne styrke vores fælles interesse ved, at skabe synlighed og accept i samfundet. Vi har derfor brug for at få sat mere gang af relevante aktiviteter, vel at mærke på en måde så de er til at få øje på, både af samfundet og af potentielle medlemmer.

Jo flere aktiviteter EDR skaber, desto flere vil tiltrækkes som medlemmer og desto større anerkendelse og goodwill vil EDR opnå.

Det handler altså om, at EDR får aktiviteter sat i søen og sikrer sig, at det tydeligt kan tilskrives EDR som forening. Det er bl.a. det ”Powered by EDR” anvendes til.

Aktiviteter skabes i mindre fællesskaber, typisk i lokalafdelingerne og i interessegrupper. Her skal EDR kunne støtte, både direkte økonomisk og mere praktisk i form af initiativ, inspiration, erfaringsudveksling og reklame.

Den økonomiske støtte er i dag samlet i det vi kalder aktivitetspuljen. Det er penge der står og venter på at støtte aktiviteter. Den pulje må gerne vokse så der er noget at tage af, men den skal også gerne skrumpe ind som udtryk for, at der er gang i nogle aktiviteter.

Der står i øjeblikket omkring 100.000 og venter på ansøgninger. Hvis vi vælger det som et mål, at puljen skal vedligeholdes og fordeler det på 1300 medlemmer, bliver prisen 77 kr. pr. medlem.

Klokkestøbervej
Vi har også en husleje der skal dækkes. Bygningen er betalt, så vi taler om en driftsomkostning på ca. 100.000 kr. om året. Det er i dag 77 kr. pr. medlem.

Vi ved at EDR jævnligt har behov for mødelokaler og andre faciliteter, så en månedlig husleje på ca. 7.000 synes meget rimelig.

QSL bureau
QSL service er i dag inkluderet i det normale kontingent. Radioamatører udenfor EDR betaler 400 kr. for denne service. Dem kalder vi abonnenter og de tæller ca. 175 personer, hvilket giver en indtægt på 70.000 kr.

I direkte omkostninger koster det EDR omkring 100.000 kr. at drive QSL bureauet. Husleje er ikke medregnet. Samlet set har vi et underskud på denne forretning på 30.000 kr.

I den forbindelse skal nævnes, at IARU kræver adgang til en national QSL service, uden krav til medlemskab. Til gengæld har EDR monopol på denne service.
Vi kan med andre ord ikke nedlægge denne service, hvis vi vil servicere danske radioamatører korrekt.

Et meget kvalificeret gæt er, at 721 af EDR’s medlemmer bruger QSL centralen. Hvis vi dertil lægger de 175 abonnenter, så er der omkring 900 danske radioamatører, som benytter EDR’s QSL service.

Webshoppen
Webshoppen tjener både til at gøre EDR synlig og bidrager ligeledes med et økonomisk tilskud på ca. 30.000 kr. om året. Webshoppen bør derfor videreføres på almindelige forretningsmæssige vilkår.

Hvorvidt produktsortimentet kan udvides og evt. skal tilpasses et samarbejde med andre danske forhandlere, mener jeg bør vurderes.

Medlemsbladet OZ
I sin nuværende form, med 6 udgivelser pr. år, produceret på frivillig basis og leveret i 1100 postkasser, koster medlemsbladet ca. 225 kr. om året.

Der er naturligvis ikke nogen lineær regneregel, vi kan bruge her, da det første eksemplar er det dyreste. Bladprisen vil stige til 440 kr. om året, hvis oplaget falder til omkring 500, mens vi skal op på ca. 2000 blade, for at komme ned på 200 kr.

Vi kan udlede at prisen ikke ændrer sig væsentligt, når bare vi holder os over et oplagstal på 1000.

Vigtigt her er det, at OZ ikke bidrager til at betale de faste omkostninger, så derfor er EDR ikke økonomisk afhængig af medlemsbladet.

Derfor kan vi tage OZ ud af ligningen og betragte bladet som en tillægsydelse, der bliver prisvariabel efter de direkte udgifter og oplagstal.

Vi ved godt der er et par hundrede medlemmer, der kun betaler 625, for at undgå OZ på papir. Forskellen udgør dog kun ca. 20.000,- eller 15,- pr. medlem samlet set, så denne forskel ser vi bort fra.

Opsummering
På baggrund af ovenstående mange tal, kan vi opstille dette mere overskuelige regnestykke:

Medlemstal                    1300          2000          2600

Administration                 346            225            174
Aktivitetspulje                   77              50              38
Klokkestøbervej                77              50              39

Basis kontingent            500            325            250

Det faktiske beløb EDR’s medlemmer betaler i dag for basisydelsen, er altså det dobbelte af de 250 kr. jeg foreslog i starten. Vi skal op på 2600 medlemmer før det hænger sammen.

Det mener jeg dog ikke er urealistisk med et nyt, lavt kontingent, men det sker ikke fra den ene dag til den anden. Vi har brug for en overgangsordning.

Overgangsordning
Der er ingen tvivl om, at forudsætningen for en væsentlig medlemstilgang er denne kontingentmodel. Et passende lavt basis kontingent og muligheden for at vælge medlemsbladet til og fra, mener jeg vil være den afgørende faktor.

Lad os se på hvad det vil koste at investere i fremtiden, altså i praksis sætte basis kontingentet ned til noget mere spiseligt med det samme. EDR skal hente penge op af kassen og investere i fremtiden.

Første mål kan være at nedsætte basiskontingentet til de 325,- der gælder for 2000 medlemmer. De 2000 medlemmer svarer til medlemstallet som det var i 2017.

I løbet af en periode vil medlemstallet stige, og i den periode vil der være en omkostning for EDR.

Worst case scenariet er at medlemstallet ikke stiger, så vil øvelsen koste 135.000 om året. Det kan vi klare nogle år, men så bliver kassen tømt.

Ingen kan udregne den nøjagtige model, så det svarer til at annoncere. Du betaler i håb om, der kommer noget retur. Her bliver vi nødt til at turde satse.

For EDR’s medlemmer vil det her og nu betyde en nedsættelse af kontingentet. For de der betaler den fulde pakke med OZ og det hele, vil den samlede pris blive 550,- om året. For de der kun ønsker basispakken blot 325,- om året.

For 325 kr. om året mener jeg ikke der burde være betænkeligheder ved, at være medlem i den organisation, der sikrer mulighed for, at dyrke verdens bedste hobby.

Hvad er det så konkret jeg vil?

Vi har allerede banet vejen. En mere simpel og økonomisk drift, så der i dag er penge på kontoen til at støtte op om aktiviteterne. EDR har også gode rutiner og relationer omkring myndighedsarbejde, ligesom vi har gang i tiltag omkring antenne- og støjproblemer.

 • Antennekompediet er i min optik den eneste farbare vej for at skabe forståelse blandt beslutningstagere (kommunale myndigheder, boligselskaber m.fl.) om hvad der er radioamatørernes behov. Indsamling af eksempler på gode løsninger er en vital del i dette arbejde, og det tager desværre lidt tid. Jeg håber der kan komme mere gang i det efter valget, når flere ildsjæle samles om opgaven.Det handler ikke om et antenneudvalg, der kan fortælle hvad der gælder af love og regler. Det er forvaltningen af love og regler der afgør sagens udfald for den enkelte radioamatør og her er det eksemplets magt der skal til. Vi skal med andre ord gøre det lettere for beslutningstageren at sig ja til antennen. Det ligger netop i antennekompendiet.
 • Støjteamet er det jeg mener EDR har brug for, for at kunne afhjælpe mange af de støjproblemer vi er oppe imod. Her arbejdes der både på internationalt plan og på landsplan, med et centralt støjteam, der kan give en professionel dialog med danske myndigheder. På lokalt plan skal vi have uddannet lokale ”støjbetjente”, der kan bestå danske radioamatører med, at opspore og evt. afhjælpe lokale støjproblemer.Dette gode arbejde skal naturligvis fortsætte.

Hertil har jeg følgende 3 konkrete forslag, som jeg mener, vil kunne give basis for en sund, videre udvikling, på tværs af de mange individuelle interesser og hensyn:

 • Basis kontingent kr. 325,- om året. Dette realiseres ved, at EDR i en overgangsperiode inddækker tabet med tilskud fra egenkapitalen.
  Det årlige kontingent kan så tilpasses den faktiske udvikling og forhåbentlig kan vi snart komme længere ned. Det er heldigvis en selvforstærkende faktor.
  Inkluderet i prisen er et elektronisk nyhedsbrev og adgang til EDR’s hjemmeside. Man får naturligvis også stemmeret.
 • OZ fritstilles. Vedtægterne ændres så det ikke længere er et krav, at EDR skal udgive et medlemsblad.
  Medlemsinformationen skal dækkes af et elektronisk nyhedsbrev og hjemmesiden, der herefter bliver de officielle medier.Formålet er at gøre EDR uafhængigt af OZ, der så kan så udvikle sig som et selvstændigt produkt. Det betyder at hvis man f.eks. vil anvende penge til teknisk redaktør og køb af artikler, så vil dette have direkte betydning for prisen på OZ, men ikke på kontingentet til EDR.

  Så vil det blive reelle markedsvilkår, der kommer til at styre bladets udvikling. Det betyder samtidigt at OZ kan lægges i webshoppen som vare, der kan købes af både medlemmer og ikke medlemmer, enkeltvis eller som abonnement.

  Driften af bladet lægges ud i en interessegruppe. Det redaktionelle ansvar og eventuelt personaleansvar flyttes med.
  Det frigør samtidigt kræfter i den daglige ledelse, til at varetage EDRs basisydelser.

 • Elektronisk valg. Det 2-årige valg omlægges til elektronisk valg. Dette er allerede muligt jf. vedtægterne og vil gøre valget uafhængigt af udsendelse af medlemsblad. Vi har 2 år til at få etableret og gennemprøvet et funktionelt system.

------ o ------

Jeg ønsker et rigtigt godt valg til alle, og håber de 7 personer, der sætter sig sammen i den kommende hovedbestyrelse, går ind i arbejdet med lysten til at løfte i fællesskab. Det har EDR brug for.

3 thoughts on “Anderschou Jan OZ3QY

 1. Udemærket valgoplæg, men hvordan vil du leve op til løfterne? Sporene efter EDR 3.0 skræmmer. Hvem skal lave arbejdet? Hvilken ledelsesstil vil du benytte for at få frivillige til at gøre noget for foreningen? Har nu nogen erfaring med ledelses af frivillige, vel at mærke hvor det har fungeret? Hvor mange frivillige har du som formand fået til at arbejde for EDR og hvor mange af dem gør det stadig? Mere relevant er måske hvor mange har du fået til at holde op?

  63, Palle, OZ1RH

Skriv et svar